III. מיומנות של שאילת שאלות על־ידי ילדים

. III מיומנות של שאילת שאלות על ידי ילדים מיומנות זו של שאילה עצמית של שאלות על ידי הלומדים הוכחה במחקרים רבים כתורמת להתפתחותו הקוגניטיבית של הלומד . שאילת שאלות מתוך הכוונה עצמית מוצגת כתהליך מטה קוגניטיבי , שיעילותו הוכחה במחקרים רבים כמקדמת את הבנת הנקרא והנשמע על ירי השואל ברמות גבוהות . ( 1985 , Wong ; 1982 , Singer & Donlan ; 1985 , Forrest-Pressley Pressley & ; 1985 , Olson , Duffy & Mack ; 1985 , Gavelek & Raphael ; 1988 , Dillon ; 1986 , Davey & McBrido לצורך ההסבר של השאלה , כיצד מפתחת שאילת שאלות על ידי לומדים את היכולת הקוגניטיבית שלהם , מציגה וונג ( 1985 , Wong ) שלוש תיאוריות שונות , שנעשה בהן שימוש בספרות המחקר : התיאוריה הראשונה היא זו של תיהלוך םעיל , ( active processing ) שלפיה נעשה הקידום הקוגניטיבי של הלומד בדרך של אימונו בהפקת שאלות בכמות רבה ובאיכות טובה ככל האפשר . מבקשים מן הלומד לשאול שאלות רבות , על תכנים רבים ושונים , וההנחה היא , שככל שירבה בשאלות כן ישתפרו שאלותיו ורמתן תעלה . תיאוריה שנייה היא תיאוריית הסכימה , הטוענת שהידע של הלומד פועל באינטראקציה עם ה...  אל הספר
רמות