II. מודל להוראה המקדמת תהליך של הכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית

II מודל להוראה המקדמת תהליך של הכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית לשם הבהרת ייחודו של מודל ההכוונה העצמית בלמידה , נערוך הקבלה בין השלבים במודל המוצע וניתוח מצבי הלמידה על פי מודל זה לבין שתיים מן הטקסונומיות המקובלות לבנייה ולניתוח של מטרות הלמידה הקוגניטיבית בבית הספר : הטקסונומיה של מטרות קוגניטיביות של בלום ואחרים ( 1956 , Bloom et al > ומודל מיומנויות החשיבה הקוגניטיבית לפי טבה ואחרים . ( 1971 , Taba et al > ההשוואה מעלה את ההקבלות הבאות : השוואה זו בין המודלים של בלום ושל טבה לבין המורל המוצע כאן מצביעה על אפשרות הופעתן של הרמות הגבוהות בחשיבה , כמו שמציעים בלום וטבה , במקביל לשלב השני , שקראנו לו "הרחבת הנלמד והפנמתו . " לפי בלום וטבה ושותפיהם , אין זה כלל מחויב המציאות להיות בעל יכולת של הכוונה עצמית ויצירתית בלמידה על מנת לפעול ברמות של צירוף יחסים , הכללות רחבות , אנליזה , סינתיזה ושיפוט . מה שמבחין בין התפקוד עלפי המודלים השונים , כפי שמוצג כאן , הוא בעיקר מרחב הפעולה בהקשר של החומרים והמקורות ללמידה באינטראקציה עם רמת היכולת של הלומד . אינו דומה הלומד המיישם , מנתח או מכליל את ...  אל הספר
רמות