I. הכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית

כפי שנאמר במבוא , נציג בפרק זה מורל אינטגרטיבי להוראה וללמידה של מיומנויות קוגניטיביות של הלומד העצמאי . נדגים זאת במיומנות של שאילת שאלות , שהיא נושא הספר . אף על פי שהמודל תיאורטי בעיקרו , אנו מייחסות לו חשיבות מעשית רבה . מעשיותו מתבטאת בכך , שהמורה או הגננת , המעוניינות בפיתוח תלמידיהן לקראת למידה מתוך הכוונה עצמית , יוכלו לבנות בעזרת המודל תוכנית הוראה המתאימה לתלמידיהן . תוכנית כזאת אמורה לקרם את התלמיד , לפתח בהדרגה את יכולתו ולהקנות לו כלים ללמידה ולהכוונה עצמית יצירתית . כמו כן מציע המודל קווים לבדיקה של רמת ההתקדמות ביכולת הלמידה בהכוונה עצמית של הלומד . שימושים אלה יודגמו בהמשך . המודל מוצג כאן כבסים להוראת המיומנות של שאילה עצמית של שאלות , כפי שהוא מפורט בספר , אולם ניתן להשתמש בפרקי הספר שבהמשך גם בלי להיזקק לפרק זה . הקורא יכול איפוא להתחיל בקריאת הפרק השני ולחזור בסוף לפרק הראשון , לשם הבהרה תיאורטית של הנושא . נתחיל את הפרק בהבהרת מונחים , ולצידן הבחנות מספר , שנהיה זקוקים להן להבנת המונחים האלה . נבחין בין מונחי למידה למונחי הוראה ; בין "למידה מהוראה" ל"תפקורי הלמידה ...  אל הספר
רמות