טבלה 2 מתאמים בין משתני המחקר בקרב נשים (מתחת לאלכסון) ובקרב גברים (מעל לאלכסון)