הוראה מתקנת

הוראה מתקנת • הוראה מתקנת' היא התחוס העוסק בדרכי הטיפול בבעיות למירה ברמה של שיטות וטכניקות . היא מכוונת ישירות לצורכי הלומד , שאינו מצליח , עקב קשייו המיוחדים , לתפקד בהתאם למצופה ממנו על פי רמתו הפוטנציאלית . זו הוראה יחידנית גם כשהיא מבוצעת בקבוצה או בכיתה השלמה . היא מותאמת לכל תלמיד מבחינת אישיותו , צרכיו הלימודיים ויכולתו התפקודית . היא מטפלת בילד כולו , ואינה מתייחסת רק לתיקון הליקויים הספציפיים שלו . לפיכך . מטרותיה רבות ומקיפות : מבחינת האישיות - ראייה עצמית מציאותית , קבלה עצמית ודימוי עצמי חיובי , למרות הקשיים . יצירת הנעה למאמצים מירביים לקידום היכולת , חיזוק דרכי התנהגות המאפשרות שילוב מבחינת הצרכים הלימודיים , פיתוח מיומנויות למירה שהן תנאי ליכולת ללמוד , ציוד בכלים שיאפשרו עקיפת ליקויים שאינם ניתנים לתיקון , הקניית מושגים ופיתוח דרכי חשיבה ואוצר ידיעות מתאים ( קדרון , . ( 1978 זו הגדרה רחבה מאוד וכוללנית של תחום ההוראה המתקנת , הכוללת במונח זה את מכלול מטרות ההתערבות וצורותיה . בעבודה זו תיושם הגדרה מוגבלת יותר , הרואה בהוראה המתקנת את אותה גזרה טיפולית המטפלת באופן ישיר...  אל הספר
רמות