ליקויי למידה - הגדרת עבודה

ליקויי למידה - הגדרת עבודה בהמשך לדיון בחלקו העיוני של הספר . שבו תוארו הגדרות שונות לתופעת ליקויי הלמידה , תוצג בחלקו היישומי הגדרת עבורה , שתאפשר הבחנה בין שתי הקבוצות הראשיות של קשיי למידה : ליקויי למידה ראשוניים ובעיות למידה משניות . כן יתוארו שלושת הטיפוסים הבסיסיים של ליקויי קריאה . ליקויי למידה ראשוניים , או בקיצור , "ליקויי למידה , הם ליקויים בתהליכי הרכישה של מיומנויות היסור - הקריאה , הכתיבה או החשבון - הנובעים מחולשה של תפקודים נוירופסיכולוגיים בתחומי השפה והתפיסה החזותית או מהפרעה בתהליכי הקשב . החולשה או הליקוי הנוירופסיכולוגי יכולים להיות תוצאה של איחור התפתחותי , נטייה מורשת או פגם נוירולוגי מוחי . ליקויי הלמידה באים לביטוי בפער משמעותי בין היכולת הכוללת של הילד והרמה המצופה ממנו בהתאם לגילו ולדרגת כיתתו לבין הרמה שבה הוא מתפקר בתחום מיומנות היסור החלשה שלו . בעיות למידה משניות הן בעיות למידה המתבטאות בפער משמעותי בין היכולת הכוללת של הילד והרמה המצופה ממנו בהתאם לגילו ולדרגת כיתתו לבין רמת התפקוד שלו בפועל בתחום המיומנות החלשה , כאשר הגורם אינו ליקוי ספציפי בתחום התהלי...  אל הספר
רמות