בעיות קריאה ושיטת ההערכה המצבית

בעיות קריאה ושיטת ההערכה המצבית להלן יודגם עקרון ההערכה המצבית לגבי בעיות קריאה . נבדקה רמת הקריאה של התלמיד ונמצאו הבדלים משמעותיים בין מצבי הקריאה השונים - בכיתה , במצב יחידני לפני המורה ובעת הבריקה הפסיכולוגית החינוכית . הדבר מצביע על פעולתם של גורמים שמחוץ לפעולת הקריאה , האחראים לפערים בין המצבים השונים . ניתוח האפיונים השונים בכל מצב ומצב יהווה את הבסיס להשערות : הבדל באיכות הקריאה בין המצב הכיתתי לבין המצב היחידני , שבו רמת הקריאה טובה יותר , מצביע בכיוון כמה משתנים העשויים לגרום לפער זה . גורמים אפשריים הם : התייחסות המורה , תגובות ילרי הכיתה , רמת הרעש בכיתה לעומת המצב היחירני וכיוצא באלה . אם נמצא פער בין איכות הקריאה במצב היחירני לבין איכותה בעת הבריקה , יש לבדוק את אפשרות פעולתם של הגורמים הבאים : התייחסות המורה במצב היחירני וטיב הקשרים שבינה לבין התלמיד ; עיתוי הבדיקה שנעשתה על ידי המורה ; התנאים הפיסיים שבהם נערכה הבדיקה וכיוצא באלה . מבחינת הבדיקה הפסיכולוגית החינוכית , יש להביא בחשבון את פעולתם של הגורמים הבאים : טיב הקשר שנוצר בין הילד לבוחן כגורם מפחית חררה ומשפר ריכו...  אל הספר
רמות