דגם רב־ממדי להערכה ולטיפול בליקויי למידה

דגם רב ממדי להערכה ולטיפול בליקויי למידה סקירת הספרות המחקרית בנושא ליקויי הלמידה ועל אורות מאפייניה של אוכלוסיית הילדים לקויי הלמירה מלמדת על רבגוניותה של אוכלוסייה זו . רבגוניות זו באה לביטוי הן במישור התופעות החיצוניות בכלל והתפקוד הקוגניטיבי בפרט והן מבחינת הגורמים האטיולוגיים להיווצרות הבעיה . במישור הקוגניטיבי , למרות הממצאים בדבר חשיבותם של הגורמים הלשוניים לגבי ליקויי קריאה , מקובלת ההנחה ברבר גורמים נוספים , כגון הפרעות קשב וריכוז או ליקויים בתהליכי העיבוד התפיסתי החזותי , כמאפיינים תת קבוצות שונות באוכלוסייה זו . גם במישור האטיולוגי אין התופעה חר ממרית . למרות התמיכה המתקבלת באחרונה ברקע הנוירולוגי של ליקויי הלמידה , רחוקים אנו עדיין מקביעות חד משמעיות בדבר קשרי מוחהתנהגות , במידה שתאפשר את תיקון הליקויים באמצעות התערבות ישירה ברמה הנוירולוגית . המסקנה העולה מרבגוניות זו היא , שיש לבסס את תהליך ההערכה על מכלול רחב של נתונים ועל מגוון שיטות לאיסוף נתונים אלה . בעיה נוספת לגבי תהליך ההערכה קשורה בהנחות היסור המנחות את התהליך . בררך כלל , מתמקד תהליך ההערכה הפסיכולוגית החינוכית ...  אל הספר
רמות