סיכום סקירת הספרות המחקרית

סיכום סקירת הספרות המחקרית אם כן , מהי תמונתו של הילד לקוי הלמידה ומהם אפיוניו המרכזיים ? ראשית , לא נמצאה תמיכה מחקרית בכמה השערות שהיו מקובלות בדבר תהליכים חזותיים בסיסיים כגורמים לבעיות קריאה . כאשר הצטברה העדות המחקרית בעניין זה , חל שינוי גם ברמת היישום , ואנשי השרה שינו את הדגשים בעבודתם עם ילדים לקויי קריאה . גם הדעה שהיתר , מקובלת במשך שנים ברבר הקשר שבין תנועות עיניים צדדיות לבין ליקויי קריאה לא עמדה בביקורת המחקר , וכנראה שקשר זה קיים לכל היותר לגבי תת קבוצה קטנה מקרב הילדים המתקשים בקריאה . גם הקושי לנצל אינפורמציה קונטקסטואלית לצורך זיהוי מילים אינו מאפיין את לקויי הקריאה . אומנם , נמצאו קשיים אלה אצל המתקשים בקריאה , אך ייתכן שהם נובעים ממיומנויות פענוח חלשות יותר מאשר מקושי בניחוש המלה . מאידך גיסא , קשיים בתפקודים קוגניטיביים שונים נמצאו קשורים לבעיית הקריאה . ממצאים אלו ערערו את הנחת הספציפיות של לקות הלמירה , לפיה אין בעיות הקריאה קשורות בקשיים קוגניטיביים נוספים . הולכת ומתבהרת תמונה , שלפיה לקויי קריאה מאופיינים בבעיות לשוניות שונות : נמצאו קשיים בהבחנת המבנה הפונימי...  אל הספר
רמות