תוכן העניינים

תוכן העניינים מבוא 9 חלק א : ליקויי למידה - תיאוריה ומחקר 13 רקע היסטורי 15 שכיחות התופעה 18 הגדרות ומיון 19 פקירת הספרות המחקרית 28 מבוא 28 מדדים קוגניטיביים - אינטליגנציה 29 משתנים קוגניטיביים הקשורים בליקויי קריאה 30 תהליכים חזותיים בסיסיים 30 קשב סלקטיבי 32 אינטגרציה חושית 32 תהליכים פונולוגיים 32 תהליכים קונטקסטואליים המשפרים את זיהוי המלה 35 זכירה לטווח קצר 36 אספקטים של שפה והבנה המשותפים לקריאה ולהאזנה 36 אסטרטגיות למידה 37 ליקויי למידה וגורמים רגשיים 37 ליקויי למידה , התמחות המיספירית וצדדיות 39 הפרעות קשב והתנהגות היפראקטיבית - סקירת מחקרים 40 עירנות 41 זמן תגובה 41 קשב סלקטיבי 42  אל הספר
רמות