הבחנות במספר רב של קריטריונים

הבחנות במספר רב של קריטריונים תחילה ( Bieri , 1966 ) נקבע כי מורכבות קוגניטיבית היא תכונה אישיותית הבאה לידי ביטוי בכמות הממדים המבחינים בתפיסה בין אישית , ומשקפת את יכולתו של הפרט לתפוס התנהגות חברתית באופן רב ממדי . תלמידי תיכון בעלי מורכבות קוגניטיבית גבוהה יצרו הבחנות רבות יותר וזיהו דרגות גבוהות של שונות בתכונות חיוביות ושליליות בתוך קבוצתם ובין קבוצות . בעלי מורכבות גבוהה יצרו הערכה חיובית נמוכה יותר לקבוצת הפנים , ושלילה קיצונית פחות כלפי קבוצת החוץ . < Ari et al ., 1992 Ben )  אל הספר
רמות