משמעויות לחינוך קוגניטיבי:

משמעויות לחינוך קוגניטיבי : הגישה המבנית מתמקדת בלמידה , ותרגומה להוראה מעורר קשיים רבים . ( Wolffe & McMullen , 1996 ; MacKinnon & Scarf-Seatter , 1997 ) יחד עם זה ניתן להסיק מספר מסקנות כלליות . שלילת ההוראה כבנק בו המורה ממלא את החשבון ( מאגר הזיכרון של הלומד ) במטבעות ושטרות ( ידע ונוסחאות ) כדי שהלומד יוכל למשוך את הידע בבוא הזמן מחשבון ה"עובר ושב" שלו . ידע נבנה ונרכש היטב על ידי השימוש בו באופן פעיל , ולא על ידי חיקוי או שינון . לכן יש לתת ללומד פעילויות רבות בחומר הנלמד , עם אפשרויות בחירה רבות : פתרון בעיות , חקירה , חקר מקרים , פעלתנות וחוויה . • המורה הוא מתווך , מדריך , מזרז ושותף בכיר לעיצוב העצמי של הידע , הדעות והמסקנות של הלומד . יש ליצור שיתוף פעולה רב עם לומדים אחרים המהווים מקור חשוב לתיווך וללמידה . • יש לנתח היטב את המטענים עמם מגיעים הלומד והמלמד למצב הלמידה . חומר לימוד צריך שיהיה בעל משמעות ( רלוונטיות ) ללומד , והתייחסות רבה לנקודת מבטם של הלומדים לקביעת המשמעות . הבניית הלמידה סביב מערכות ארגון גדולות המקיפות את שדה הלמידה ( עיינו להלן מפת מטרות ומפת הוראה . (...  אל הספר
רמות