הסבירות של נקיטת צעדים נגד גולים

הסבירות של נקיטת צעדים נגד גולים במחקרו "משטרים טוטאליטאריים וסמכותניים" נמנע ח'ואן לינץ מלהכליל את הטרור כנתון משתנה מכריע בהבחנה בין שני טיפוסים אלה של משטר . הוא טוען כי "אם גם קנה לו הטרור חשיבות יחידה במינה במשטרים טוטאליטאריים , רבים מגילוייו אינם נעדרים ממשטרים החסרים רבים מן המאפיינים המשמשים אצל רוב הכותבים לאיפיון הטוטאליטאריות , ויכולים אנו לצייר לעצמנו משטר מיוצב במיוחד המצטיין בכל מאפייני הטוטאליטאריות להוציא טרור נרחב המתפשט בכל . " יש מקרים , טוען לינץ , שבהם קשה לקבוע אם הצורה וההיקף של אמצעי כפייה שנוקטים משטרים נגד האופוזיציה נובעים מטיבו של המשטר או מאישויות שליטיהם . על פי אותו קו חשיבה נמנעתי אני מלהבדיל כאן בין טיפוסים שונים של משטרי פנים בהתאם למידת הזדקקותם לאמצעים נגד הגולים , מה עוד ש"מידת הפיקוח על הגולים תלויה בחלקה בשיעור הפאראנויה וחוסר הביטחון מצד הרשויות המפקחות . " עם זאת , הגעתי לכלל מסקנה שאפשר להציע מסגרת שיטתית של טיפולוגיות למדידת הסבירות שינקוט משטר באמצעים נגד הגולים הפוליטיים . כדי לספק ניתוח שיטתי כזה יש להביא בחשבון את המשתנים הבאים הקשורים הד...  אל הספר
רמות