תגובותינו

תגובותינו האם אני מגיב על דברי המרואיין או על מה שלדעתי היה עליו לומר ? במלים אחרות , האם אני מגיב על צרכיו או על צרכי ? האם תגובתי מאפשרת לו להוסיף לבטא את עצמו ? האם אני יוצר מגע אתו , או שמא מוסיפות תגובותי מכשולים הניצבים כבר בפניו ? בקצרה , האם תגובותי מסייעות או מפריעות לו להתבטא בצורה שוטפת ? נדון בנושא ביתר הרחבה בפרק הבא .  אל הספר
ספרית פועלים