פולמוס החלוקה — 1937

פולמוס החלוקה 1937 — " הוועדה המלכותית" בראשותו של הלורד פיל , נתמנתה בעיצומם של מאורעות . 1936 הערבים הסכימו להפוגה זמנית , כדי לאפשר את ביקורה ודיוניה של הוועדה כאד . / הוועדה הגיעה ארצה באביב 1937 ושמעה עדויות רבות ובתוכן את עדויותיהם של נציגי הסוכנות היהודית ושל הוועד הערבי העליון . דו"ח ועדת פיל פורסם ב 7 ביולי . 1937 מסקנתה העיקרית של הוועדה המלכותית כלולה בפסקה הקובעת : סכסוך שאי אפשר להתגבר עליו pD בין שתי עדות לאומיות בגבולותיה הצרים של . rucp px כמיליון ערבים עומדים במלחמה גלויה או נסתרת עם 400 , 000 יהודים לערך . אין כל יסוד משותף ביניהם ... הבית הלאומי ... לא יוכל להיות לאומי למחצה . כל הסבור במסיבות כאלה , כי יש באזרחות ארצישראלית תוכן מוסרי כלשהו , אינו אלא מעמיד פנים תוך כוונות זדון . לא הערבי ולא היהודי מחוננים בחוש של שירות למדינה אחת . קביעה חד משמעית זו הוליכה את הוועדה להצעתה לפתרון שאלת אדץ-ישראל , המושתת על שני יסודות : א . סיום המנדט , שאין כל אפשרות להגשימו בגלל ההתחייבויות הסותרות הכלולות בו ; ב . חלוקת ארץיישראל למדינה ערבית , למדינה יהודית ולשטח חסות בריטי ....  אל הספר
יד יצחק בן-צבי