הקיבוץ — חלוץ ההגשמה של המעמד

תקוותו של העם . טבנקין גרס , כי הקיבק הוא צורת החיים הבשלה ביותר והמגויסת במלואה להגשמת דרכו הציונית סוציאליסטית של מעמד הפועל העברי באח ולביצוע משימות לאומיות . כאשר נתברר לו כי הסוציאליזם לא יתגשם תוך פסיחה על השלב הקפיטליסטי , וגם לאחר שהסכים לצורות מסוימות של שיתוף פעולה עם יסודות לא סוציאליסטיים בכלכלה הארצישראלית , לא חדל טבנקין ממאבקו הבלתי נלאה להגברת היסודות הסוציאליסטיים במשק ובחברה , הנבנים באח על טהרת היסודות הללו בחברת העובדים מייסודה של ההסתדרות הכללית . האוטופיה הציונית סוציאליסטית מראשית שנות העשרים המשיכה לחיות בהכרתם ובמעשיהם של אנשי הקיבק המאוחד גם בשנות השלושים ובשנות הארבעים , והתמורות במציאות p # J לא החלישו במאומה את דבקותם בה . הקיבוץ — חלוץ ההגשמה של המעמד מנהיגות קיבוץ עיךחרוד , השתייכה כולה למפלגת אחדות העבודה , וכך גם רוב חברי הקיבק . מלכתחילה היתה הסכמה רחבה בשאלות הרעיוניות בין המפלגה לבין הקיבק . הקיבק ראה באחדות העבודה את המסגרת לאחדותו הפוליטית של מעמד הפועלים , והמפלגה הכירה בהתיישבות הקיבוצית כצורה החלוצית המועדפת . ואולם כבר בוועידה הרביעית של המפלג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי