חלק ראשון התנועה הקיבוצית במערכת הפוליטית בתנועת העבודה