תרשים ‭.23‬ ההתיישבות הכפרית בארץ־ישראל בתקופת הברזל — לוח כרונולוגי של אתרים נבחרים