איור ‭.57‬ לוח משווה: ציר התנועה במבנים על־פי ניתוח גישה