פרק שמיני כלים ועמים: קבוצות אתניות בישראל

פרק שמיני כלים ועמים : קבוצות אתניות בישראל בפרקים קודמים עמדנו על הבדלים בין קבוצות שונות שהתקיימו בחברה הישראלית . עיקר הדיון התמקד בהבדלים בין המגזר הכפרי למגזר העירוני , ובפערים בין הקבוצות השונות שהתקיימו במגזר העירוני . בפרק זה נציג קבוצה חברתית מסוג שונה r מחד גיסא היא מהווה מעמד לעצמו , ומאידך גיסא היא חוצה חלק מן ההבחנות שהותוו לעיל , מאחר שאנו מוצאים את עקבותיה הן בכפר הן בעיר . קבוצה זו היא האוכלוסייה הלא ישראלית , שאפשר לכנותה 'כנענית פניקית . ' כינוי כפול זה בא להצביע על זיקתה לאוכלוסייה המקומית של עמקי הצפון , דהיינו צאצאי התושבים המקוריים , שנתכנו 'כנענים' בפי מחברי המקורות המקראיים . יחד עם זאת , מקובל יותר לכנות את בני הקבוצה האתנית הדומיננטית בחופי צפון ארץ ישראל וסוריה בשם 'פניקים . ' הייחוס של ממצא חומרי לקבוצות אתניות מעורר סדרה של בעיות עקרוניות ומעשיות גם יחד . לפיכך נייחד את חלקו הראשון של הפרק להבהרה תאורטית ומתודולוגית של הסוגיה , ורק לאחר מכן נפנה לניתוח הממצא . 6 ובין קבוצות אחרות שזוהו בארץ ישראל בתקופה הנדונה . אולם התברר שגישה זו אינה נכונה . גורמים רבים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי