נספח מבני מגורים בתקופת הברזל ב

נספח מבני מגורים בתקופת הברזל ב בטבלאות דלהלן מוצגים נתוני כל המבנים שעובדו לצורך הפקת 'מדד אי השוויוך ( רובם המכריע בתי ארבעה מרחבים , ( פרט למבנים אחדים מעיירות ( בין חמישה לשמונה בלבד ) וכן מבנים בודדים שנזכרו בגוף הפרק אך אינם רשומים כאן משום שלא נכללו בבסיס הנתונים בעת שעובד . לצורך החישוב הוגדר מבנה נאה בערך , 1 ואילו מבנה שאינו נאה — בערך . 0 מבנים שקשה היה להחליט לגביהם ( וצוינו בערכים כגון + 0 או , ( -1 נחשבו לבלתי נאים וחושבו כאילו ערכם , 0 בלא לערוך חלוקת משנה בתוך קבוצת המבנים שאינם נאים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי