טבלה ‭.5‬ לוח המבנים בתל בית מרסים במאה הח' לפנה"ס 183