סיכום

סיכום המחקר ההיסטורי הקיף את הנושא החברתי היטב . מחקרים רבים דנו בו לאור המקרא ומקורות המזרח הקדום מחד גיסא ומתוך שימוש בתאוריות מתחום מדעי החברה מאידך גיסא , והסקירה דלעיל ניסתה לצייר תמונה רצופה של ההיסטוריה החברתית של ישראל תוך ייצוג של מגוון הדעות של החוקרים שדנו בנושא בהקשרו ההיסטורי . הדעות השונות שהוצגו ייבחנו בהרחבה בפרקי הספר , לאחר שבפרק הבא תוצג סקירה מסכמת של המחקר הארכאולוגי על החברה הישראלית .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי