רשימת המקורות

רשימת המקורות אביצור , חלוץ התעשיה = ש' אביצור , 'חלוץ התעשיה החדשה בארץ ישראל , בית החרושת ל' שטיין — גלגוליו ואחריתו , ' קתדרה , 15 ( תש"מ , ( עמ' . 94-69 אהרוני , השקעות Y . Aharoni , The Foreign Investment Decision Process , Boston 1966 = אוסישקין , הפרוגרמה שלנו = מ' אוסישקין , הפרוגרמה הציונית שלנו , וורשא תרס"ה . אטינגר , נתונים = ע"י אטינגר , נתונים על מצבן הכלכלי של המושבות העבריות pNn w , Vs אודסה 1905 ( ברוסית . ( אילן , בלום = צי אילן , 'אהרון בלום וחברת חלוצי עבר הירדן , ' 1914-1903 קתדרה , 24 ( תשמ"ב , ( עמ' . 152-139 אילן , עבר הירדן = צ' אילן , הכמיהה להתיישבות יהודית בעבר הירדן , 1974-1871 ירושלים תשמ"ה . אליאב , ארץ ישראל = מ' אליאב , ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט , , 1917-1777 ירושלים . 1978 אליאב , פיתחת רפיח = מ' אליאב , 'פיתחת רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית , ' קתדרה , 3 ( תשל"ז , ( עמ' 128 ואילך . אלסברג , המדיניות הציונית = פ"א אלסברג , 'מדיניות ההנהלה הציונית ממותו של הרצל ועד מלחמת העולם הראשונה , ' עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי