סיכום פעילות חברת גאולה ברכישת קרקעות מהקמתה ועד לאסיפה הראשוגה של בעלי המגיות ב־1907