עולים מטריפולי מקבלים ציוד במחנה המיון שער העלייה ב, אפריל 1951