מבוא ותיקים ועולים בעלייה הגדולה

מבוא ותיקים ועולים בעלייה הגדולה אנשים אחרים הם . ליזר . פשוטים הם וטבעיים [ ... ] בריאים הם ויפים . לעזאזל . ואותנו הם לא סובלים [ ... ] הנה פה אני וזר אני , זר אני . יהודית הנדל , אנשים אחרים הם העלייה והקליטה בשנות המדינה הראשונות הוא נושא שזכה לתיאורים ולמחקרים רבים . חלוצי המחקר היו הסוציולוגים , האנתרופולוגים וחוקרי הפולקלור , וכבר בשנות החמישים ערכו חוקרים צעירים שורה ארוכה של ראיונות עם עולים ; אספו נתונים שונים על העולים , אורחות חייהם ושלבי קליטתם בחברה הישראלית . במחקר נידונו היחסים בין הוותיקים לעולים כאחד הרכיבים במציאות חיי היום יום וכמוטיב בתהליך הקליטה של העולים ובתיאור ובהערכה של החברה הישראלית המתגבשת . עם זאת , במוקד הדיון המחקרי והציבורי ניצבו היחסים בין העדות , ובעיקר המתח בין יוצאי ארצות המזרח לבין יוצאי אירופה , וזאת בגלל הבעיות החברתיות והכלכליות של ישראל בשלהי שנות החמישים ובשנות השישים , ובשל המשמעות הנודעת לנושאים אלה בחברה הישראלית עד היום . אולם יש להדגיש , כי הגישה הרואה את בעיות העולים כתולדת מוצאם העדתי , מטשטשת נקודה מרכזית : כל הגירה טומנת בחובה בעיות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי