נורמות.

וכולם יחד בקשרי גומלין שביניהם . אם נשוב אל דימוי היער , הרי הבנתו מקיפה הן את השלמות האקולוגית של היער והן את ייחודם של זני העצים השונים הצומחים בו . הגורמים המרכיבים יחד את האקלים מפורטים בציור מס' . 12 ניתן להבחין בו את האלמנטים הבאים : ' א . מרכיבי האקלים ממוינים לפי שלושה תחומי יסוד . אלה הם התחום הלימודי משימתי , התחום הקיומי , והתחום הארגוני , הבא לשרת את שני הראשונים גם יחד . התחום המשימתי כולל את שיטות הלמידה , מידת הגיוון , המקום ברצף תחרות / שיתוף פעולה , מידת הלחץ וכדומה . התחום הקיומי מקיף גורמי שייכות וזרות , לכידות ובדידות , תמיכה וניכור , כלומר מכלול של תהליכים אישיים ובין אישיים אפקטיביים . התחום הארגוני טומן בחובו גורמי סדר וארגון , נהלים , בהירות הכללים ועוד . ב . שני תהליכים מטביעים חותמם על כל התחומים גם יחד - אלה הנורמות הקבוצתיות המתפתחות במערכת וטיב התקשורת הבין אישית המקובלת בה . ג . גורם על , המשפיע באופן מכריע על המערכת כולה ועל המתרחש בה - תהליכי המנהיגות . לא אדון פה בכל גורמי האקלים . אבחן בעיקר את שלושת התהליכים המרכזיים המוזכרים בסעיפים ב' ו ג . ' אלה הג...  אל הספר
ספרית פועלים