הגישה הקוגניטיבית־התפתחותית.

הפעילויות המובנות הן בגדר התנסויות אישיות וקבוצתיות . במשך השנים התעשר רפרטואר המנחים בעשרות ואף במאות פעילויות , ואלה מתוארות בספרות הענפה אודות "הבהרת ערכים" . - בפעילויות הללו ניתנת הזדמנות למשתתפים לרדת לעומקן של סוגיות ערכיות מבחינת היבטיהן הריגושיים וההכרתיים , וגם בחינת השפעות של אנשים ואירועים משמעותיים . בפעילות המובנית , כל חמשת הממדים של תהליך ההערכה באים לידי מלוא הביטוי והיישום . המורה בוחר בפעילויות , המתמקדות באותם התחומים הגורמים למבוכות ולקונפליקטים בחיי התלמידים ומאפשרות להם לחוות חוויה רגשית ואינטלקטואלית כאחת . " הוראה בשלוש רמות" משלבת את עיקרי השיטה בתהליכי ההוראה , הלכה למעשה . "הבהרת ערכים" איננה ישות נפרדת לשעת מחנך , איננה אמצעי משלים לתכנית הלימודים ; היא יכולה להוות חלק בלתי נפרד ממנה . לפיכך מתבצעת ההוראה של מקצועות הלימוד בשלוש רמות : עובדות , רעיונות וערכים . בכל נושא לימודי ניתן לטפל בשלוש הרמות גם יחד . המורה יכול לתכנן שאלות ומטלות המאפשרות לתלמידיו להתייחס בכל אחת מהרמות , להבין את קשרי הגומלין ביניהן , לאמץ סגנון למידה , שבו שמור מקום מרכזי להשלכות ע...  אל הספר
ספרית פועלים