הביקורת החברתית.

מסתבר , אפוא , שרעיון המימוש העצמי הוא בעל משמעות בקונטקסטים חברתיים שונים - החל בליברליזם הקפיטליסטי וכלה במרקסיזם המהפכני . רבים המבקרים הפוסלים את הרעיון כולו בשל ניתוקו מהיבטים וממאבקים חברתיים . את הניתוק הזה יש אמנם לשלול , אולם מי שפוסל את הרעיון עצמו , שופך את התינוק יחד עם מי האמבט . אנחנו נוכחים לדעת , שהביקורת העיונית פסיכולוגית על הגישה ההומניסטית מקיפה ולא אחידה , אולם ניתן למצוא בה חוט מקשר ברור למדי . יש בביקורת זו מעין דחיפה להרחיב את יסודות התורה ההומניסטית , לראות את הפרט כחלק אינטגרלי של מערכות חברתיות - משפחה , קבוצות השתייכות , קהילה - להתיחס ביתר רצינות לרשתות הסבוכות של השפעות הדדיות . בפרק 4 נבחון כמה מהתיאוריות הכוללניות הרווחות היום והמסייעות להבנה עמוקה יותר את קשרי הגומלין בין אדם לחברה . ההתייחסות אל הפרט כאל ישות מנותקת מסביבתו - כחי תוך קיום אוטיסטי כלשהו - איננה עולה בקנה אחד עם אף אחת מהגישות הללו . הביקורת החברתית . התוצאות החברתיות של ביטויי האינדיבידואליזם הקיצוני , אשר שטפו את העולם המערבי , זכו לתיאור מרשים 3 שורה של ספרים שנכתבו בשנים האחרונות . ה...  אל הספר
ספרית פועלים