לאחר הקרב והניעחון — העיר התחתית כולה בידי היהגנהי