תנועת המטענים בנמלי ארץ־ישראל בשנים שונות (באחוזים מסך כל המטענים)