לוח 1 המפעלים והמועסקים בחיפה ובתל־אביב מכלל התעשייה היהודית בארץ־ישראל בשנים שונות (באחוזים)