אוריאל בנטוויץ ־מושנזון — רחוב הרצל בהדר הכרמל, 920 י