טבלה 2 אומדן התפלגותם של יהודי גרמניה בכלל האוכלוסייה היהודית