נגד מלחמת המעמדות — ערעור סניף מפלגת הפועל העעיר בדויפה על החלטת מועעת הפועלים המקומית בזכות יחברת העבודה הסוציאליסתית על בסיס של מלחמת המעמדות'