‭ni:>n‬ כמרכז רככות בריטי - לוח־זמנים משנת ‭.1920‬ רכבות יצאו ממנה לקנטרה שבמצרים, לדמשק, לעכו, לשכם ולטול-כרם. מחי&ה לדמשק נמשכה הנסיעה 12 שעות, ומחייה לשכם — יותר מחמש שעות וחצי