?המלחמה על המים 1 בחזית נוס&ת — בוחרת בימעריב/ 4ו בינואר 965ו