חליצת הפקק מימת החולה, אוקטובר 957ו. השטחים המיובשים היוו זירת מתיחות נוסנ'ת