תואים (גימוסים) באחת הביצות, שמצפון לימת החולה, ו194