פתק של וילקומיץ בדבר 'חזיונות' לילדים שביקש להציג בראש־טינה