הגלולה! עם חידוש ההתיישבות בגליל במחצית השנייה של שנות ה־0ג, יצאה הקרךהקיימת־ לישראל בכרזה, הקוראת לתנוניה החיישבותית־חלוצית. המעצבים: מכנר־וליש