משה שרתוק (שרת) — המדינאי של 'חומה ומגדל' מוטי גולני

משה שרתוק ( שרת ) — המדינאי של 'חומה ומגדל' מוטי גולני .. ' . את גבולות pxn לא קבעו תביעותינו ההיסטוריות . אלא הנקודות שהיו לנו . תפקידנו עכשיו הוא — לחטוף וליישב . ' ( משה שרת , יומן מדיני ב 7 , ' ביוני , 1937 עמ' . ( 173 האומנם מתיישבים הדברים שנבחרו כמוטו למאמר זה עם דמותו של משה שרתוק ( לימים שרת , ( המתון , הזהיר , כפי שהוא מצטייר לאחר זמן , בשנות הארבעים והחמישים ? דומה כי הביוגראפיה של משה שרת סובלת מתיאור לא שלם . סיפור מקומו המרכזי בצבירת הכוח של היישוב בשנים 1948-1936 עדיין לא נכתב . המעיין בתולדות היישוב באותו זמן ייווכח לרעת כי חלקו היה מרכזי — מליגאליזאציה של כוח המגן העברי , על ידי יצירת מסגרות צבאיות הקשורות לממשלת המנדאט ( הנוטרות , משטרת הרכבות ועוד , ( ועד הגיוס לצבא הבריטי עצמו , ששיאו הקמתה של החטיבה היהודית הלוחמת ' ) הבריגאדה ( ' בספטמבר , 1944 וכן בהכנסת הממד המדיני להתיישבות , במיוחד בשנים 1937 ואילך . אין כוונתו של הדיון הנוכחי לעסוק בתולדותיה של התיישבות 'חומה ומגדל' מסוף 1936 ועד . 1939 ענייננו כאן המנהיג הציוני , שחלקו מרכזי , לעתים בלבדי , בהכנסת הממד המדי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי