מאמר המערכת ב־דבר/ 4ו בדצמבר 6ג9ו — יהעמל נשרף, אך תל-עמל חיי