?אמצעי התגוננות' מאולתרימ ב־6ג9ו — לסילוק מסמרים שפוזרו על הכביש