מחקרים

מחקרים אבלסון , אימננציה Literature , London 1912 J . Abelson , The Immanence of God in Rabbinical אופנהיים , משמעות M . Oppenheim , "The Meaning of Hasidut : Martin החסידות Academyof Religion 49 , 3 ( 1981 ) , pp . 409-421 Buber and Gershom Scholem " , Journalof the American אורבך , חז"ל א"א אורבך , חז"ל : פרקי אמונות ודעות , ירושלים תשנ"ח ( תשכ"ט ) אטקס , בעל השם עמנואל אטקס , בעל השם — הבעש"ט : מאגיה , מיסטיקה , הנהגה , ירושלים תש '' ס אטקס , הבעש"ט עמנואל אטקס , '" הבעש"ט ההיסטורי' — בין רקונסטרוקציה ההיסטורי לרקונסטרוקציה , " תרביץ סו , ג ( תשנ"ז , ( עמ' 442-425 אידל , אבולעפיה משה אידל , החודה המיסטית אצל אברהם אבולעפיה , ירושלים תשמ"ח אידל , אור הגנוז משה אידל , "מ'אור הגנוז' ל'אור תורה : ' פרק בפנומנולוגיה של המיסטיקה היהודית , " בתוך אהרון ציון ( עורך , ( מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל , חוברת , 11 תשס"ג , עמ' 62-23 אידל , אין סופיות Moshe Idel , "Infinities of Torah in Kabbalah " , in התורה and Literature , New Haven , Conn . 1986 , pp . 141-157 Geoffrey H . Hartman & Sanfor...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן