קיצורים ביבליוגרפיים

קיצורים ביבליוגרפיים הקדמות הרמב"ם ר' משה בן מימון , הקדמות הרמב"ם למשנה , תרגם וביאר יצחק שילת , למשנה ירושלים תשנ"ו התגלות הצדיקים ר' שלמה גבריאל רוזנטל , התגלות הצדיקים , מהדורת גדליה נגאל , ירושלים תשנ"ו וצוה הכהן ר' אהרן שמואל הכהן , וצרה הכהן , ירושלים תשי"ג זאת זכרון ר' יעקב יצחק הלוי החוזה מלובלין , זאת זכרון , ירושלים תשנ"ב זוהר זוהר עם פירוש הסולם , ירושלים תש"ה-תשי"ח זוהר עם אור יקר ר' משה קורדובירו , זוהר עם אור יקר , ירושלים תשל"ט-תשמ"ט חסד לאברהם ר' אברהם אזולאי , חסד לאברהם , ירושלים תשנ"ו חסד לאברהם ר' אברהם ישכר בער רבינוביץ מרדומסק , חסד לאברהם , פיעטרקוב ( מרדומסק ) 1893 יושר דברי אמת ר' משולם פייבוש הלר מזברד , יושר דברי אמת , מונקאטש תרס"ה ישמח משה ר' משה טייטלבויים , ישמח משה , ברלין 1928 כתבי האר"י ר' חיים ויטל , כל כתבי האר"י , ערך יהודה צבי ברנדווין , ירושלים תשמ"ח כתבי קדש ר' דוב בער ממזריטש , כתבי קדש , ורשא תרמ"ד כתבי רמב"ן ר' משה בן נחמן , כתבי רמב"ן , ערך חיים דב שעוועל , שני כרכים , ירושלים תשכ"ד כתנת פסים ר' יעקב יוסף מפולנאה , כתנת פסים , ניו יורק תש"י ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן