2. עבודה בגשמיות אצל ר' אפרים מסדילקוב

אצלו השפעה מסוימת של ר' יעקב יוסף מפולנאה בדרשות מעטות שבהן הוא מאמץ 42 את התפיסה ההייררכית של הצדיק וההמון ויחסי התלות ביניהם , אף כי אין הוא עקיב כר' יעקב יוסף בהצגת עמדה דיכוטומית והייררכית ובסיוג חוויית הדבקות האחדותית . מצד שני הוא גם אינו מאמץ את מגמת המגיד ממזריץ' בשאיפה לאיון עצמי והיבלעות באחדות . המוטו המשמעותי הבולט בדרשותיו של ר' אפרים מסדילקוב , כאמור לעיל , הוא רעיון הייחוד על גווניו השונים . רעיון זה מסיט את תשומת הלב מהשאלה האונטולוגית אל השאלה הטלאולוגית . במילים אחרות , מקור הכול הוא אחד , ותפקיד האדם בעולם להשיב הכול לאחדות , ולחבר את עצמו , את העולמות ואת מכלול ההוויה . מה שבין הראשית לאחרית תופס מקום שולי יותר , ועיקרו תמונת עולם פלורליסטית , הייררכית , כזו הממתנת את תמונת העולם הבעש"טנית . להלן נראה האם , וכיצד , משתלבת התפיסה האימננטית במשנת ר' אפרים מסדילקוב , כפי ששורטטה לעיל , עם מפת דגמי העבודה בגשמיות בדרשותיו . . 2 עבתה בגשמיות אצלר ' אפרים מסדילקוב אקדים ואדון , כבפרקים הקודמים , בהתייחסותו של ר' אפרים מסדילקוב לעבודת ה' הנורמטיבית , קודם למיפוים של דגמי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן