1. התפיסה האימננטית אצל ר' מנחם נחום מצ'רנוביל

. 1 התפיסה האימננטית אצלר ' מנחם נחוםמצ 'רנוביל בדומה למגיד ממזריץ , ' אף במשנת ר' מנחם נחום מצ'רנוביל נוכחים מושגי האין סוף והצמצום בצורה משמעותית הרבה יותר מאשר אצל הבעש"ט ור' יעקב יוסף מפולנאה . מרדכי טייטלבוים , בסקירת תורת הצמצום והופעותיה בכתביהם של הוגים חסידיים , טוען כי ר' מנחם נחום מצ'רנוביל "הבין את הצמצום הבנה עיונית , כדרך שהבינו רבי דוב בר ממזריטש , וכמעט שלא הוסיף בעצם השיטה דבר על דברי רבו . " מעיוני בדרשותיו של ר' מנחם נחום עולה , כי בניגוד למגיד ממזריץ' אין אצלו עדות לתפיסה של האין סוף כאלוהות הנעלמת שלפני הצמצום , או של הצמצום כאירוע הייחודי של התכנסות האין סוף לתוך עצמו והותרת חלל פנוי . בדרשותיו של ר' מנחם נחום מתפקד מושג האין סוף כביטוי לאלוהות הנעלה שמעבר לצמצומים רבים שנעשו ואשר ממשיכים להיעשות , אלוהות שהאדם יכול להתעלות ולהידבק בה ממש . הווה אומר , על אף אי מוגבלותו ואין סופיותו נגיש האין סוף לאדם הסופי והמוגבל בנסיבות מסוימות . לדוגמה : והנהגת העולמות ע"י התורה זה נמסר להצדיקים שבכל דור ודור שע"י דבורים שלהן בתורה ותפילה בדחילו ורחימו ובאמת הגמור מתנהגין כל ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן