פרק י אימננציה והתנהגות דתית אצל ר' מנחם נחום מצ'רנוביל

פרק י אימננציה והתנהגות דתית אצל ר ' מנחם נחום מצ'רנוביל רק כוונת אלוהותו ית' על כן נמשך אלוהותו בכח דבור שלהן לעשות רושם למעלה ולעשות פרי למטה בהמשכתן כל טוב לזה העולם ... וכמו שאמרו ( ברכות ח ע"א ) שאין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה ע"י שמייחדים המקום ההוא שלומדים בו בהבורא ב"ה ומפשיטין אותו מגשמיות ולכך אמרו ד' אמות של הלכה על שם הייחוד שנתייחדו ד' אותיות של הוי"ה שנקרא כך על שם שהוא מהווה כל ההוויות ונמצא כי המקום ההוא יש בו כח הפועל המהווה אותו והצדיקים על ידי עסקן בתורה מייחדים ומקשרים הכח שבמקום ההוא ומגביהים אותו לשורש הכל לאין סוף . וזהו קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ( הושע יד ג ) כי הדבורים של האומות הן דבור חיצוני וקליפות מצד שישן אבל לא כאלה חלק יעקב שדבורם הוא שכינתו ית' ממש השוכן בפה הישראלי וכמ"ש בכתבים אדנ"י שפתי תפתח ( תהלים נא יז ) בחינת האדנות הוא המדבר הדבורים מפה האדם ... ועוד שבא למדריגה זו להיות מסתכל בכל הדברים על הדבור האלוהי המצומצם בדבר ההוא ומשיבו למעלה שהוא בחי' מכה"כ = ] מלוא כל הארץ כבודו ] על ידי זה מחבר ומעלה כל מדריגות התחתונים לשורש הכל א"ס ב"ה וי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן